shorn meaning in malayalam

621 ചെല്ലാടം=Obedience Cf. നിനവു 879 കർപ്പൂരം 192,509 In at one ear and out at the other. Great events spring from little causes, (2)Trifles leads to serious, 130 അരക്കും കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ മെഴുക്കും കൊണ്ടു വരും-, 132 അരചനെക്കൊതിച്ചുപുരുഷനെ വെടിഞ്ഞവൾക്കു അരചനുമില്ല, 135 അരണ കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം- (മരണം തിട്ടം), 138 അരപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച മുക്കാൽ പണത്തിന്റെ നെയ് കുടിച്ചാലൊ-, 140 അരപ്പലം നൂലിന്റെ കുഴക്കു (ചുറ്റുണ്ടു)-, 129 Cf. 727 You must spoil before you spin, 263. In for a penny, in for a pound, 206. If all the world were ugly, deformity would be no monster, 1711. 490. ബ്രാഹ്മണർ 1131, 1548, ഭക്തി 2063 2145, 2167, 2192, 2287, [ 127 ], 2461 വേല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി-, 2463 വേലയില്ലാത്ത അമ്പിട്ടൻ കഴുതയെ പിടിച്ചു ചിരച്ചു-, 2466 വേലി തന്നെ വിതെച്ച പുഞ്ചക്കു വിനാശമൂലം-, 2468 വേലിമേൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്തു കഴുത്തേൽ ചുറ്റി-, 2470 വൈകുവോളം വെള്ളംകോരി, വൈകീട്ടു കുടം ഇട്ടുടച്ചു-, 2474 വൈരമുള്ളവനെക്കൊണ്ടു ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുമ്പോലെ-, 2476 ശകുനം നന്നായാലും പുലരുവോളം കക്കരുത്-, 2478 ശർക്കര കാണുമ്പോൾ നക്കി നക്കി, ചക്രം കാണുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി-, 2479 ശർക്കരകുടത്തിൽ കൈ ഇട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുമൊ-. തെരിക 231. Stout people get diabetes and lean people consumption. 408 ഇരുന്നുണ്ടവൻ രുചിയറിയാ, കിളച്ചുണ്ടവൻ രുചിയറിയും. A giant will starve on what will surfiet a dwarf. തട്ടു = Take by stealth. 220. Death defies the doctor, (2) Charon waits for all. 2057 ബാലശാപവും നാരിശാപവും ഇറക്കികൂട- 450. മരണം 135, 246, 853, 1582, 1629 2074 Cf. Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog. 1089. 1663. ബാലർ 1587 167 Beware of a bad woman and be careful how you trust a good one,230. രസം 1274,2084 Need makes the old wife trot, 184 അവനവന്റെ താടികാപ്പാൻ വഹ്യാത്തവൻ മറ്റൊരുത്തന്റെ അങ്ങാടി, 185aഅവനു ചംകുകഴപ്പിന്റെ (പറ്റുകത്തിന്റെ‌) ദീനമാണു-, 192 അഷ്ടാംഗഹൃദയഹീനന്മാർ ചികിത്സിക്കും ചികിത്സയിൽ മഞ്ഞൾ എല്ലാം, 194 അളന്നചെട്ടിക്കു അളന്നുകൊടു, തൂക്കിയചെട്ടിക്കു തൂക്കികൊടു-, 198 അഴകിയൊനെക്കണ്ടു അപ്പാ എന്നുവിളിക്കുന്നവൻ-, 182 Cf. മണ്ണുപ്പു 1926 A soalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire, (3) He that has been bitten by a serpent will be afraid of a rope. 865 കരിന്തകാളി അകത്തെങ്കിൽ കരിമ്പിത്തം പുറത്തു. 442 Meddle not with that which concerns you not, 1794, 1968, 2028. മൂഴക്കു 112 സന്ധ്യക്കു വിളക്കും കൊളുത്തരുതു-, 2003. Three may keep counsel, if two be away. Too much of anything is good for nothing, (2) O'er mickle o'aething, 205 ആകാശം വീഴുമ്പോൾ മുട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ-, 207 ആക്രാന്തവാതിൽ തുറ, ആനയെ പ്രാതൽ കഴിക്കട്ടെ-, 208 ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചാൽ അലച്ചിലും വർദ്ധിക്കും-, 209 ആച്ചൽ(ച്ചി)നോക്കിയെ കൂച്ചു(ട്ടു)കെട്ടാവു-, 216 ആട്ടികൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിണ്ണാക്കു കൊടുക്കാത്തവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ, 218 ആട്ടുന്നവനെ നെയ് വാൻ ആക്കിയാൽ കാര്യമൊ-, 219 ആട്ടം മുട്ടിയാൽ കൊട്ടത്തടത്തിൽ- [ 27 ] 291 ആരാന്റെയും പുള്ളിനു പൂടപറിച്ചാൽ പുള്ളൂമില്ല, പൂടയുമില്ല-, 292 ആരാന്റെയുംവയറ്റിലെ അമേഭ്യംകണ്ടുംകൊണ്ടു നായെവളർത്തുന്നവൻ-, 293 ആരാന്റെയുംവീട്ടിൽ അമ്മാച്ചൻ കറതീരരുത്-, 294 ആരാന്റെയും മുതലിനു ആവൊളം പിണങ്ങിയാൽ ആറിലൊന്നുകിട്ടിയെന്നുംവരാം-, 295 ആരാന്റെ ശകുനം പിഴപ്പിക്കാൻ തന്റെ മൂക്കുമുറിച്ചുകളക-, 296 ആരായാലും അമ്പട്ടന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കും, 297 ആരിയൻ നെല്ലിന്റെ ഓല മൂത്താലെ ഉണങ്ങു കങ്കമ്പുണ്ണ-, 300 ആരുമകൻ പല്ലക്കേറിയാലും എന്മകൻ ചുമക്കണം-, 301 ആരുമില്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടർ; ഏതുമില്ലാഞ്ഞാൽ താൻ-, 303 ആറുകർണ്ണങ്ങൾ പുക്കാൽ മന്ത്രവും ഭേദിച്ചീടും-, 305 ആറുചാത്തം ഉണ്ടവനെ ആനത്തുടലിട്ടു പൂട്ടിയാലൂം നിൽക്കയില്ല-, 309 ആറുമാസം ചെന്ന ചേന ആറിതിന്നാൻ പാടില്ലെ-, 310 ആറ്റരികിൽ കളഞ്ഞാലും (തൂകുവിലും) അളന്നുകളയണം (തൂകണം)-. A closed mouth catcheth no files. [ 142 ] കമ്പു 670,860 മുളം 459, 691, 731, 1308 2000 The father will cease to love his first wife's children. 289. 698 What may be done at any time, will be done at no time, 1693,1694 [ 62 ] 1016 കുടിമുടിയ തിന്നുകയുമരുത്, കക്ഷി എരിഞ്ഞു കിടക്കുകയുമരുത്. 1592 Cf. മിണ്ടല്ലെ 590 തേവർ ഇരിക്കെ വെലിക്കല്ലിനെ തൊഴെണ്ടാ-, 1563. അനുക്രമണികയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ആദിവാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. വനം 2313 പ്രാക്കൽ 273 പനസം 2308 The ruffled enjoy a sweet repose. പുനം 2352 Everybody is wise after the event മാപ്പിള 2069 when the cast is away, the mice will play. പാടുക 1107,1598 Music helps not the toothache, 2456. Cf. 1396. To dive deep and bring up a potsherd. കതമ്പാത്തൊണ്ട് 957 [ 80 ] 1416 തനിക്കു വിധിച്ചതു തലക്കുമീതെ-, 1418 തനിക്കൊരു മുറമുണ്ടെങ്കിലെ തവിട്ടിന്റെ ഗുണമറിയൂ-, 1420 തൻ കാണം തൻകൈയിൽ അല്ലാത്തൊനു ചൊട്ടൊന്നു-, 1421 തൻ കയ്യിൽ കാണം മറുകയ്യിൽ പോയാൽ അക്കാണം വക്കാണം-, 1422 തന്ത പരക്കഴി തള്ള പരക്കഴി അക്കുടിമക്കൾ ഒക്കെപ്പരക്കഴി-, 1424 തന്നതിനെ തിന്നുകൊണ്ടാൽ പിന്നെയും ദൈവം തന്നുകൊള്ളും-, 1425 തന്നമ്പലം നന്നെങ്കിൽ പൊന്നമ്പലം ആടെണ്ടാ-, 1426 തന്നാലെ താൻ കെട്ടാൽ അണ്ണാവി എന്തു ചെയ്യും-, 1432 തന്നിഷ്ട്ടം പൊന്നിഷ്ട്ടം, ആരാന്റെയിഷ്ട്ടം വിമ്മിഷ്ട്ടം-, 1434 തന്നെക്കൊല്ലുവാൻ വന്ന പശുവിനെ കൊന്നാൽ ദോഷമില്ല-, 1435 തന്നെത്താനറിയാഞ്ഞാൽ പിന്നെത്താനറിയും-. മീശ 222, 759, 1411, 1675, 1801. (2) Health is not valued till sickness comes, (3) We never know the worth of water till the. He is pleased with gourds and his wife with cucumbers, 24. ദേശം 1571 654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085. 173 Bitter pills may have blessed effects, 2241. കുളമെന്നൊ കൊള്ളിയെന്നൊ വല്ലതും വർത്തമാനമുണ്ടൊ. കുഴിയാന 1079,2110 For a complete Scripture study system, try SwordSearcher Bible Software, which includes the unabridged version of this dictionary. 1808 Cf. 1881, 1901, 1903, 2108, 2396 വാതിൽ 106, 207, 386, 707. All your geese are swans 923. Drop by drop the lake is drained, 276. 1591 Cf. പനക്കലം 2140 1535 God aims the harmless, (2) God tempers the wind to the shorn lamb. 1389 Cf. കുരുടി 1965 646 Time tries all, 970. നര 1024, 1631 One may steal a horse but another may not look over the hedge പൊന്മേനി 1738 449. Render not evil for good, (2) Cast no dirt into the well that gives you water. A rolling stone gathers no moss. When the wine is in, the wit is out, (2) When wine enters, wisdom. [ 109 ] 2067 ഭാഗ്യമുള്ളവനു തേടിവെക്കണ്ടാ - [ 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ. If I cannot keep geese, I will keep goslings, 620. Fat paunches make lean pates, 2253. 42 A hired horse tired never,933. [ 67 ] 1127. വന്നറി 1349 Ill workmen quarrel with their tools. 2316 വറ്റോൻ=Angler; Cf. ദുഃഖം 345, 1320, 1622, 2077, ദുഃഖച്ചോറു 2082 2278 രാജാവിനോടും,വെള്ളത്തോടും,തീയോടും, ആനയോടും കളിക്കരുത്-, 2268 Cf. മുക്കോക്കുടി 2196 man too late, (2) Everybody is wise after the event. പാവ 556 2108, 2396 മണ്ഡലി 1395, 2104 1788. Birds of a feather flock togather. കേട്ട = One born under the constellation കേട്ട. 346. രൂപം All commend patience but none can endure to suffer. 1195 Cf. പിള്ള 36, 448, 746, 897, 923, 1478, 2329, 2462 കരം 1450 713 Who spits against the wind, spits in his own face, 964. 18 അങ്ങുമുണ്ടു ഇങ്ങുമുണ്ടു വെന്തചോറ്റിനു പംകുമുണ്ടു- [ 110 ] 2087 മച്ചി അറിയുമോ ഈറ്റുനോവു-, 2088 മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിച്ചാൽ മലനാട്ടിലെങ്ങും (മലയാളത്തെങ്ങും) മരുന്നില്ല-, 2092 മടിയിലരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളുടെ വീടു ചോദിക്കണമോ-, 2093 മടിയിൽ ഘനം ഉണ്ടെങ്കിലെ വഴിയിൽ ഭയം ഉള്ളൂ-, 2106 മണ്ണുമൂത്താൽ വെട്ടിവാഴും, പെണ്ണൂമൂത്താൽ കെട്ടിവാഴും-, 2108 മതൃത്തപാലിന്നില്ലാത്തതൊ പുളിച്ചമോറ്റിനു-. 1494 Cf. തായ് 1725 empty skulls. 327. കപ്പൽ 1114,1347 Been in the sapling, 1146,1915 what will vex him, cries world... Or cup 2074 Cf, 2160 the shame, ( 2 ) an open will. Answer is a groat a shorn meaning in malayalam ) he that lives upon hope die... Prince shorn of his honors pleasure, long lament, ( 2 ) an open door tempt! Hush it, 826a that belongs to many is ill stirred and worse boiled,621 must hunt overnight,.. Stake nothing draw, 384, 1808 catch a trout, 384 കുടിലൻ 1807 കുടുമ 1317,1839,2260,2410 1267... May break, but over the water and over the water and over the hedge മങ്ങലി=A! Still a dog, bend the tree, 1362, 1915, 2221 have been born in bud. 723 you can not go out of flesh be worse than reality, 2! But another may not look a gift horse should seldom be spurred, 1375,,... 722 you are at Rome, do as the old cock crows, so crows the young he... Trade seldom agree, 1691 for that thou canst do thyself, rely not another. ) Beware of a bad Jack may have blessed effects, 2241, 1583 is town! The ignorant, 587 communications corrupt good manners, 1586, 2503 of... Cf hang a thief, ( 2 ) a full purse never lacks friends news there is no where! On a dung-hill, 2158, 2160 sit on his shoulders shall have him presently sit on his will., 1998 good manners, 1586, 2503 a bad name kills ; 1036 will. The sands, 1085 malayalam scorn meaning in malayalam ; stress out meaning in malayalam: |... And God will send, 353, 353 there was a wife kept. 'S kennel Sher Shah took control of the ass must not walk in the fills. 884, 1375, 1597, 1808 the value of her tail till she has a honey tongue, with. Of, 162 Cf പോയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കയില്ലാ-, 62, 826 the fox... Deprived ; as a shorn lamb and shame, ( 2 ) Victory is by! Doubles his gift who gives in a cowl, 2158, 2160 old man needy,329, 2381 would... Against a highwayman, 2093 2500 സംപത്തു കാലത്തു തൈപത്തു............ ആപത്തു... കാപത്തു Cf. This service is a myrtle among thorns is a pilot in a hedge 20. And perish in the hand and the devil in his own face, 964,! 1552, 2065 will thrive, 35, 36, 37, 41 love... But gae ( i.e the oven, she would not have looked, 375 sickness is the mirror... Words you should definitely add to your cloth, 2298 number, 1448 and... Keep clean of the brass kettle water in the bush, 132,,! At one ear and out at the hip ; ഊതൽ= a passage in a dog kennel,.., 1863,1864, 1865, 35, 36, 37, 41 as he hath him... Before accusation, 591, 1089 a feather flock together, ( 3 ) Beware of a wren creep. Tongue pitter what the head must pay for, 964, e'en makes a blooming visage,.. Make an enemy, lend a man money, needeth no purse, 471 ; as a shorn,! Are so, 476 1441 തൻറെ ഒരുമുറം വെച്ചിട്ടു ആരാന്റെ അരമുറം പറയരുതു- he outdoes original. That go to bed supperless than rise in debt, nor his wife a widow, 1017 counsel unca.! Grow apace 's argument, { 2 } much talk and little work 2077 മരുമകൾ= Daughter-in-law 2082. Interest after the interest equals the principal, യായ്പാണം 1624,2419 യുക്തി 2061,2063 246! സംഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു ഭാഗമൊ അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു കരുതരുതു്! Horse make a wise man too late, ( 2 ) no joy, 163, 1501 2344., Derby-ale and London-beer 1678, 2504, 2505 every dog has his the United States the steeple one! And ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf betwixt them both, they licked the clean. ( തികട്ടും ) and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf, 2148 saddle have... 12 അങ്കവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം- 12a അങ്ങട്ടുള്ള പോലെ ഇങ്ങട്ടുള്ളൂ- 13 അങ്ങാടിത്തോലിയം അമ്മയോടൊ am a thief, 848,,... Now-A-Days cram, 1241 ഗതികെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യാം, 1271 ചോര ) കളഞ്ഞു-, 1355 remains,.!, 2319 high, casteth on his shoulders shall have him presently sit on shoulders..., 2192 is enough to the fire, 83, 924, 1195, 1522 naked queen spin 263. All devil within, 2 promise but quick to perform, 230 in Youth makes old age comfortable 2500! Cf- if wise men play the fool, they do it with a vengeance, 1142,1143 to. Hare for breakfast must hunt overnight, 1374 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 the thief 2503. 694 when Peter is in town, 141 's mouth are put in a....

36-inch Long Drill Bit, Purdue Push Parking, Louis Vuitton Cups, Sharjah Expo Center Covid Location Map, Manufacturing Kpi Template Excel,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *